Наука

Наукова діяльність виступає основою освітньої діяльності, адже лише викладачі, які постійно займаються науковим пошуком, здатні надавати якісні освітні послуги, що становлять основу конкурентоспроможності закладу вищої освіти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Сучасний ЗВО виступає осередком проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дифузії знань через укладання договорів на створення або передачу науково-технічної продукції, встановлення ефективної взаємодії із реальним сектором, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування як провідними стейкхолдерами.
Саме залучення всього професорсько-викладацького колективу разом із здобувачами вищої освіти у постійний науковий пошук за активного сприяння керівництва ЗВО, органів влади та інших стейкхолдерів дозволить реалізувати місію Державного біотехнологічного університету та стати найкращим прикладом серед закладів освіти 4-го рівня акредитації щодо провадження інноваційної освітньої діяльності.
До МОН України для проходження другого етапу конкурсного відбору у 2021 році проєктів прикладних наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених університету направлено такі проєкти
 • БІОАЛЬЯНС: реінжиніринг бізнес-процесів та адаптація інноваційного інструментарію з урахуванням векторів євроінтеграції та ризик-орієнтації. Науковий керівник: Романюк І.А., д-р екон. наук, доц.
  Інформація до проєкту
 • Обґрунтування розвитку біоорієнтованої економіки в контексті сільського та лісового господарства. Науковий керівник: Суска А.А., д-р екон. наук, доц.
  Інформація до проєкту
 • Теоретичні основи та методологічні підходи до використання молекулярно-генетичних маркерів в дослідженні геному родин Fabaceae та Triticum L. за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників. Науковий керівник: Чуприна Ю.Ю.
  Інформація до проєкту
 • Інноваційні засади створення вимірювальної системи динаміки мобільних машин шляхом урахування режимів роботи, динамічних навантажень та конструкцій. Науковий керівник: Антощенков Р.В., д-р техн. наук, проф.
  Інформація до проєкту
 • Розробка тепломасообмінного обладнання та технологічних процесів виробництва багатофункціональних напівфабрикатів і продуктів харчування з використанням органічної сировини. Науковий керівник: Загорулько А.М., канд. техн. наук, доц.
  Інформація до проєкту